Split-payment w Polsce od 1 lipca 2018 r.

27 września 2017 r. do Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, która w większości wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowelizacja wprowadza mechanizm podzielonej płatności (ang. Split payment). Na czym mechanizm ten polega? Otóż każdy podatnik otrzymujący fakturę z wykazaną na niej kwotą podatku będzie miał możliwość wpłaty całości lub części kwoty VAT na rachunek VAT przypisany dla dostawcy towaru lub usługi, zaś kwotę netto na rachunek bankowy dostawcy. Co istotne, ustawa wprowadza całkowitą dowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, możliwe będzie jego stosowanie jedynie przez podatników VAT (B2B).

Ustawodawca w celu zachęcenia podatników do stosowania opisywanego mechanizmu wprowadza szereg zachęt dla podatników, m.in. brak sankcji VAT i podwyższonych odsetek za zwłokę od zaległości w VAT, szybszy zwrot VAT w ciągu 25 dni (jednakże tylko na rachunek VAT) oraz możliwość uniknięcia solidarnej odpowiedzialności z dostawcą. Środki zgromadzone na rachunku VAT, do których prowadzenia zobowiązane zostały banki oraz SKOK-i, będą mogły być przeznaczone jedynie dla celów VAT, tzn. będą mogły być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do US, przelewu środków pomiędzy rachunkami VAT, zapłaty VAT itp.

Naczelnik Urzędu Skarbowego jedynie na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika będzie mógł w drodze postanowienia wyrazić zgodę na inne przeznaczenie tych środków w ciągu 60 dni. Mechanizm podzielonej płatności miałby przynosić co roku nawet 9 mld złotych (od 2023 r.), zaś już od 2019 r. kwotę ok. 3,3 mld złotych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ogromną liczbę płatności w Polsce na rzecz największych podmiotów stanowią wpłaty dokonywane przez klientów detalicznych (w dyskontach, stacjach benzynowych, w postaci opłat za media) można mieć wątpliwości czy wyliczenia Ministerstwa Finansów nie okazały się zbyt optymistyczne. Obecnie dokładnej analizy wymaga kwestia rozważenia opłacalności wprowadzenia mechanizmu split payment w każdym podmiocie oraz jego wpływu na przepływy pieniężne oraz bieżące rozliczenia. Służymy Państwu pomocą w rozważeniu wprowadzenia mechanizmu split payment w Państwa przedsiębiorstwie oraz opracowaniu najlepszej strategii w kwestiach rozliczeniowych oraz podatkowo-księgowych.